Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN EXCLUSIVE GYM

 

 

Artikel 1. PARTIJEN EN DEFINITIES

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.1 Exclusive Gym: Exclusive Gym – bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 82611440 – betreft een V.O.F. en richt zich op het geven van personal training, coaching en workshops ter bevordering van een fitter en gezonder leven, gevestigd te Den Helder aan de Industrieweg 14 D, (1785AG), gebruiker van deze algemene voorwaarden

 

1.2 Verdere gegevens van Exclusive Gym: 

Website: www.exclusivegym.nl

Email: info@exclusivegym.nl

Telefoonnummer: 0223 – 23 99 90

Btw-identificatienummer: NL862538518B01

 

1.3 Overeenkomst: De overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin De Klant en Exclusive Gym schriftelijk overeenkomen, na overleg met de personal trainer, welke activiteiten Exclusive Gym aan De Klant zal verzorgen.

 

1.4 Personal training abonnement: Een lidmaatschap welke wordt aangegaan tussen De Klant en Exclusive Gym middels inschrijving. Deze algemene voorwaarden zijn hierbij overeenkomstig van toepassing.

 

1.5 De Klant: Natuurlijke persoon (m/v) of rechtspersoon die van de diensten van Exclusive Gym gebruik maakt en/of afneemt.

 

1.6 De Opdracht: De diensten die door Exclusive Gym geleverd zullen worden naar aanleiding van een door De Klant aan Exclusive Gym afgegeven (individuele) opdracht.

 

1.7 Praktijkadres: De locatie waar de praktijk van Exclusive Gym wordt uitgeoefend.

 

 

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

 

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle correspondentie, documentatie, (toekomstige) aanbiedingen en overige overeenkomsten en verbintenisrechtelijke relaties tussen Exclusive Gym en De Klant,

 

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen voorafgaand aan de totstandkoming van De Opdracht schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn door Exclusive Gym nimmer geaccepteerd.

 

2.4 Derden die door Exclusive Gym bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

 

2.5 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

 

2.6 Exclusive Gym is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal telkens gepubliceerd worden op de website van Exclusive Gym.

 

 

Artikel 3. TIJDSTIP EN PLAATS

 

3.1 Bij bevestiging van de inschrijving zal Exclusive Gym mededelen waar en wanneer De Klant verwacht wordt. Dit zal vooraf met De Klant overlegd worden.

 

3.2 Indien een afspraak, om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, zal Exclusive Gym ervoor kiezen om in overleg met De Klant een nieuwe afspraak in te plannen.

 

3.3 Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of schriftelijk geannuleerd te worden door zowel Exclusive Gym als De Klant. Wordt De Opdracht niet op tijd geannuleerd door De Klant, dan zal de trainingssessie in rekening worden gebracht. Als Exclusive Gym de afspraak niet op tijd afzegt, zal de training op een later nader afgesproken moment alsnog worden ingehaald.

 

 

Artikel 4. AANBOD EN OPDRACHT

 

4.1 Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is in zijn geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk door Exclusive Gym is aangegeven.

 

4.2 Elk aanbod kan slechts eenmaal worden aanvaard en geldt derhalve niet voor een latere Opdracht, tenzij anders is bepaald.

 

4.3 De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en inclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren. De prijzen op de website zijn uitdrukkelijk slechts richtprijzen en derhalve niet bindend.

 

4.4 Een Overeenkomst komt tot stand, nadat De opdracht in de vorm van een offerte, lidmaatschap of anderzijds door De Klant is geaccepteerd en ondertekend en Exclusive Gym de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Exclusive Gym enkel worden vertegenwoordigd door haar eigenaresses, Joy Berendsen en Kristien Jonker.

 

4.5 Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen De Klant en Exclusive Gym over de aan te bieden en te verlenen diensten. Deze afspraken worden allen schriftelijk bevestigd na een intakegesprek met De Klant door Exclusive Gym, tenzij anders is overeengekomen.

 

4.6 Het staat Exclusive Gym vrij om de overeenkomst uit te laten voeren door derden. Artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk van de overeenkomst uitgesloten.

 

4.7 Bij het inschakelen van derden door Exclusive Gym, zal zij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Exclusive Gym is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

 

4.8 In het geval tijdens de uitvoering van De Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van De Opdracht het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen (Exclusive Gym en De Klant) tijdig en in onderling overleg De Opdracht dienovereenkomstig aanpassen.

 

4.9 Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Exclusive Gym.

 

 

Artikel 5. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

 

5.1 De klant is gehouden alle informatie, gegevens en bescheiden, welke Exclusive Gym overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uit kunnen voeren van de verleende Opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Exclusive Gym ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

 

5.2  De Klant verplicht zich in te spannen teneinde een veilige situatie te creëren voor zichzelf en voor anderen. Hieronder wordt onder andere begrepen:

  1. a) Exclusive Gym uit eigen beweging bij het aangaan van de overeenkomst, of zodra dit relevant wordt, in te lichten over eventuele fysieke en/of mentale en/of allergische beperkingen bij de De Klant.
  2. b) Onbehoorlijk gedrag door een De Klant geeft Exclusive Gym het recht om de dienstverlening aan de De Klant met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat De Klant of De Klant hierdoor enig recht op compensatie of restitutie van betaalde gelden toekomt. Schade ontstaan door het niet naleven van het huishoudelijk reglement of overig onsportief of onbehoorlijk gedrag door De Klant komt volledig voor rekening van De Klant.

 

5.3  De Klant draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:

  1. a) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
  2. b) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door De Klant ter beschikking zijn gesteld.

 

5.4 De klant is verplicht geestelijke en/of lichamelijke beperkingen respectievelijk blessures, operaties, of andere vormen van pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens, of na een afspraak/training te melden, evenals veranderingen in zijn psychische- en of lichamelijke conditie gedurende De Opdracht.

 

5.5 Indien het profiel van De Klant naar oordeel van Exclusive Gym niet geschikt blijkt, De klant gedragingen en nalaten vertoont die ertoe leiden dat (verdere) deelname door De Klant een risico oplevert voor (eigendommen van) De Klant, Exclusive Gym of derden of niet voldoende begeleiding aan De Klant of andere deelnemers kan bieden, dan heeft Exclusive Gym het recht om verdere deelname van De Klant te beëindigen. De Klant heeft geen recht op restitutie of schadevergoeding. 

 

5.6 In verband met de veiligheid van De Klant en derden is De Klant gehouden alle door Exclusive Gym en trainers gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen.

 

5.7 Deelname aan een Opdracht (training) brengt risico’s met zich mee en vereist een goede fysieke en psychische gesteldheid. De Klanten zijn hiervan op de hoogte en bevestigen aan de vereisten voldoen.

 

 

Artikel 6. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 

6.1 Op Exclusive Gym rust de verplichting op het, gelet op het doel van De Opdracht, zo goed mogelijk begeleiden van De Klant(en) gedurende De Opdracht. De inhoud en het aantal klanten van de activiteit worden vastgelegd in de overeenkomst die gesloten is. Exclusive Gym voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatverbintenis; dat wil zeggen dat Exclusive Gym niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening die voortvloeit uit de gesloten overeenkomst, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door De Klant gestelde doel.

 

6.2 De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van trainers en/of locatie aangegaan.

 

6.3 In verband met de gezondheid en hygiëne dient De Klant in het praktijkadres (de sportzaal) schone sportschoenen te dragen, schone kleding te dragen, een handdoek mee te nemen en een gevulde fles water bij zich te hebben.

 

6.4 Exclusive Gym behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren en/of opdrachten met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer De Klant herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt, facturen van Exclusive Gym niet voldoet binnen de gestelde termijn of na herhaaldelijk annuleren de contracttermijn overschrijdt, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in een dergelijk geval nimmer plaats.

 

6.5 Exclusive Gym is te allen tijde gerechtigd een trainer die door haar met de verzorging van De Opdracht is belast, te vervangen door een andere.

 

6.6 De Klant stelt Exclusive Gym in de gelegenheid de Opdracht te verrichten. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Exclusive Gym.

 

6.7 Exclusive Gym zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten uit te voeren. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant Exclusive Gym altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

 

6.8  De Klant aanvaardt dat de planning van De Opdracht kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld verhindering. Exclusive Gym is derhalve bevoegd om naar eigen inzicht De Opdracht uit te stellen ofwel te verplaatsen naar een andere datum. Door het besluit hiertoe ontstaat geen aansprakelijkheid van Exclusive Gym.

 

6.9 Exclusive Gym behoudt zich het recht voor de indeling (plaats en tijd) en de inhoud (docenten en lesmateriaal) van De Opdracht te wijzigen. Bij onvoldoende aanmelding kan een Opdracht worden geannuleerd of naar een later tijdstip worden verschoven.

 

6.10 Exclusive Gym zal zich naar beste kunnen inspannen om De Klant te ondersteunen bij het behalen van de gestelde doelstellingen. De begeleiding van Exclusive Gym heeft dan ook geen medisch karakter en is niet gelijk te stellen met een behandeling door een (fysio)therapeut.

 

6.11 Exclusive Gym heeft het recht de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen indien:

  1. a) Aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.

 

 

 

Artikel 8. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 

8.1 Op iedere door Exclusive Gym aanvaarde Opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatverbintenis. Exclusive Gym kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan de in het kader van De Opdracht door Exclusive Gym aangeboden diensten geschiedt geheel op eigen risico.

 

8.2 Exclusive Gym is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, vermissing en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Exclusive Gym verleende diensten.

 

8.3 Exclusive Gym sluit elke aansprakelijkheid ter zake schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door De Klant van de door Exclusive Gym verstrekte diensten uit eveneens zaakschade, immateriële schade of verlies van inkomen, tenzij sprake is van toerekenbare opzet of grove schuld aan de zijde van Exclusive Gym,

 

8.4 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten verstaan wordt- voordoet, die tot aansprakelijkheid van Exclusive Gym leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Exclusive Gym gesloten verzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Exclusive Gym beperkt tot het bedrag dat De Klant aan Exclusive Gym betaald heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een halfjaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

 

8.5 Behoudens aansprakelijkheid op grond van dwingend recht is Exclusive Gym bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht om alsnog correct na te komen, een en ander naar redelijkheid en in overleg met De Klant, zonder dat De Klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

 

8.6 De Klant vrijwaart Exclusive Gym voor aanspraken van derden, die in verband met het gebruik door De Klant en De Klant van de diensten en/of faciliteiten van Exclusive Gym schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Exclusive Gym toerekenbaar is, zoals door handelen of nalaten van De Klant. Indien Exclusive Gym uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is De Klant gehouden Exclusive Gym ten aanzien van deze schade te vrijwaren.

 

8.7 De Klant vrijwaart Exclusive Gym voor de in verband met de Overeenkomst ontstane schade van derden doordat Exclusive Gym heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door De Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte, informatie, gegevens en bescheiden.

 

8.8 De onder artikel 8 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

 

8.9 De Klant verklaart zich bekend met het feit dat het beoefenen van sport risico’s met zich kan meebrengen, het gebruik van de diensten en/of faciliteiten van Exclusive Gym is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van klant.

 

8.10 In alle gevallen is de termijn waarbinnen Exclusive Gym tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden. Indien De Klant schade lijdt moet dit terstond aan Exclusive Gym worden gemeld. Daarbij zijn De Klant en De Klant verplicht al het redelijke te doen om voornoemde schade zoveel mogelijk beperken.

 

 

Artikel 9. ANNULERING, BEËINDIGING OF ONTBINDING

 

9.1 Indien De Klant – in het kader van De Opdracht – een afspraak heeft gemaakt, maar onverhoopt verhinderd blijkt te zijn, dan dient de betreffende afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch en/of schriftelijk te worden geannuleerd. In het geval De Klant niet volgens afspraak verschijnt en geen gebruik heeft gemaakt van voornoemde annuleringsmogelijkheid, dan worden de kosten hiervan door Exclusive Gym bij De Klant volledig in rekening gebracht.

 

9.2 Indien sprake is van een blessure, dan wel van een operatie, waardoor een afspraak geen doorgang kan vinden, bestaat de mogelijkheid om De Opdracht tijdelijk op te schorten, mits dit tijdig en uiterlijk 24 uren voor de eerstvolgende ingeplande sessie telefonisch en/of schriftelijk wordt aangegeven bij Exclusive Gym. Hierbij dient te worden opgemerkt dat sprake moet zijn van een ernstige geestelijke en/of lichamelijke beperking respectievelijk blessures, zoals: botbreuken, spierscheuringen en dergelijke op grond waarvan De Klant niet in staat is om enige fysieke activiteit te verrichten. Op het moment van opschorting van De Opdracht wordt De Opdracht verlengd en zal deze binnen 6 maanden weer worden hervat. Wordt vooraf door een erkend arts bepaald dat dit niet mogelijk zal zijn worden de resterende sessies terugbetaald aan De Klant.

 

9.3 Indien De Klant niet op komt dagen op de afgesproken training wordt het bedrag van de geplande training in rekening gebracht.

 

9.4 Exclusive Gym is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als De Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

 

9.5  Exclusive Gym is gerechtigd om een Opdracht te annuleren tot uiterlijk drie dagen voor de uitvoering van De Opdracht. De Klant wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Exclusive Gym zal het door de De Klant betaalde Opdrachtbedrag restitueren. Indien de De Klant gebruik maakt van een alternatieve door Exclusive Gym aangeboden Opdracht, wordt het Opdrachtbedrag niet gerestitueerd.

 

9.6 Het is De Klant niet toegestaan drugs, alcohol dan wel andere verdovende of stimulerende middelen tijdens of voor de training te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot verwijdering van de deelname aan de op dat moment lopende training.

 

9.7 Tenzij anders overeengekomen, geldt dat een strippenkaart, indien er geen specifieke afspraken zijn gemaakt omtrent de geldigheidsduur, standaard een geldigheidsduur van 12 maanden heeft vanaf het moment van aanschaf. Gedurende deze periode heeft De Klant het recht om de diensten op basis van de strippenkaart te gebruiken. Na het verstrijken van de geldigheidsduur vervallen alle resterende tegoeden op de strippenkaart.

 

9.8 De klant kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld, tenzij de restitutie ziet op eventuele aanbetalingen.

 

9.9 Indien De Klant niet kan deelnemen aan de activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat De Klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Exclusive Gym. Alle afspraken dienen voor 08:00 op dag van training telefonisch te worden geannuleerd. Een nieuw tijdstip voor de training zal dan besproken worden.

 

9.10 Indien klanten een duo pakket of groepspakket hebben afgenomen wordt er verwacht, dat wanneer een van De Klanten ziek is, de overige klant(en) wel aanwezig is/zijn op de afgesproken training. Mocht dit niet het geval zijn en is dit niet minimaal 24 uur van tevoren gemeld bij Exclusive Gym, dan worden de kosten voor de training in rekening gebracht. Er wordt geen restitutie verleend.

 

9.11 Bij niet tijdige annulering zal Exclusive Gym de kosten van de diensten doorberekenen.

 

9.12 In geval van ziekte kan de overeenkomst in overleg met Exclusive Gym tijdelijk worden stilgelegd. Hiervoor dient De Klant een medische verklaring door een erkend arts te overleggen aan Exclusive Gym.

 

 

Artikel 10. PRIJZEN EN BETALING

 

10.1 Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

 

10.2  Exclusive Gym is te allen tijde gerechtigd om betaling vooruit te verlangen.

 

10.3 Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Exclusive Gym aan te geven wijze. Bij overschrijding van deze termijn is De Klant van rechtswege in verzuim en is De Klant terstond een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

 

10.4 Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Exclusive Gym gestelde bank- of girorekening dan wel betaling via het mobiele pinapparaat tegen een behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van De Klant.

 

10.5 Is De Klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn betalingsverplichtingen, dan is Exclusive Gym gerechtigd behalve het factuurbedrag en de rente ook alle buitengerechtelijke incassokosten bij De Klant te vorderen. Dit kunnen zowel de buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet Incasso Kosten (WIK) en het bijbehorende besluit zijn als de gerechtelijke incassokosten. De incassokosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €40.00,-.

 

10.6 Exclusive Gym is gerechtigd om haar diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten indien betaling van de openstaande declaraties gedeeltelijk of in zijn geheel niet zijn voldaan.

 

10.7 Het honorarium van Exclusive Gym is op geen enkele wijze afhankelijk van het resultaat van de verleende Opdracht.

 

10.8 Door het niet bezoeken van De Opdracht vervalt de financiële verplichting jegens Exclusive Gym niet.

 

10.9 Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Exclusive Gym is het De Klant niet toegestaan betalingsverplichtingen te verrekenen en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

 

10.10 Exclusive Gym is gerechtigd om de tarieven te verhogen door bijvoorbeeld te indexeren conform conform de geldende inflatietarieven CPI 2015=100 van het CBS.

In elk geval is Exclusive Gym gerechtigd om zonder instemming van De Klant eenmaal per jaar een prijsstijging door te voeren van maximaal 3%. Indien Exclusive Gym een hogere prijsstijging wenst, heeft zij een wachttermijn van 1 maand, waarbij De Klant het recht heeft om de overeenkomst binnen die termijn schriftelijk te ontbinden. Bij gebreke daarvan wordt De Klant geacht akkoord te zijn met de prijsstijging.

 

 

Artikel 11. OVERMACHT

 

11.1 Onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Exclusive Gym geen invloed kan uitoefenen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden, ziekte of letsel bij of overlijden van de aan Exclusive Gym verbonden personen, materieelproblemen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportproblemen, brand, verlies of beschadiging bij transport, pandemieën, epidemieën en overheidsmaatregelen.

 

11.2 Exclusive Gym is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. In geval nakoming niet mogelijk is zal de overeenkomst worden ontbonden.

 

11.3 Indien Exclusive Gym bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te factureren, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

 

11.4 In geval van ziekte van de personal trainer behoudt Exclusive Gym het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg met De Klant zal naar een alternatief worden gezocht.

 

 

Artikel 14. PRIVACY

 

14.1 Exclusive Gym gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van De Klant. Exclusive Gym is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om De Klant goede en persoonlijke service te kunnen bieden heeft Exclusive Gym persoonlijke gegevens nodig. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens dient De Klant per omgaande aan Exclusive Gym door te geven.

 

14.2 Exclusive Gym is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van De Klant wordt voor administratieve doeleinden van Exclusive Gym gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. Exclusive Gym werkt conform de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Contactinformatie verkregen via intakes en intake aanvragen via de website worden gebruikt om informatie omtrent diensten van Exclusive Gym te verzenden.

 

14.3 Exclusive Gym verzamelt gegevens van De Klant middels een intakegesprek en een intakeformulier die ingevuld dient te worden. Dit om zo een volledig beeld te krijgen van de situatie van De Klant zodat de diensten hierop volledig op maat afgestemd kunnen worden. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor Exclusive Gym om haar diensten te kunnen verlenen en derhalve is het verstrekken van de gegevens door De Klant een contractuele verplichting. Ook zijn deze gegevens nodig voor facturering en hiervoor zijn de naam, adres en woonplaats van De Klant vereist.

 

14.4 Ingevulde intake formulieren van klanten die een jaar of langer geleden een traject van Exclusive Gym hebben voltooid, zullen verwijderd worden. Op verzoek kunnen deze gegevens eerder verwijderd worden, echter wel pas na voltooiing van een traject of wanneer de samenwerking beëindigd wordt. Trainingsdata blijft wel bewaard voor eventuele naslag in de toekomst (mocht De Klant in de toekomst weer een nieuw traject willen starten bij Exclusive Gym). Ook deze informatie kan op verzoek volledig verwijderd worden. Hiervoor dient een e-mail naar Exclusive Gym gestuurd te worden.

 

14.5 Verdere informatie omtrent de privacy van klanten zijn te vinden in de privacyverklaring van Exclusive Gym.

 

 

Artikel 15. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

15.1 Exclusive Gym behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor welke haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Exclusive Gym voor de uitvoering van De Opdracht zijn en blijven eigendom van Exclusive Gym. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Exclusive Gym.

 

15.2 Alle door Exclusive Gym verstrekte stukken, zoals: rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en dergelijke, zijn uitsluitend te vermenigvuldigen door Exclusive Gym ten behoeve van eigen gebruik in haar eigen organisatie. Derden en Klanten van Exclusive Gym dienen zich te allen tijde te realiseren dat alle door Exclusive Gym verstrekte adviezen en/of stukken aan De Klant maatwerk zijn en specifiek bestemd zijn voor De Klant.

 

Artikel 16. GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT

 

16.1 In geval van geschillen tussen De Klant en Exclusive Gym, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken.

 

16.2 Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

 

16.3 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondisement waarin Exclusive Gym haar vestigingsplaats heeft, tenzij dwingend recht zich zou verzetten tegen deze forumkeuze.

 

16.4 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 20-04-2021 bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 82611440.

 

 

Artikel 17. OVERIG

17.1 Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Exclusive Gym beoordeeld en beslist.

 

Volg ons op instagram

Exclusive Gym

Industrieweg 14D
1785AG Den Helder

KvK 82611440

Openings- tijden

Alleen op afspraak

E-mail

info@exclusivegym.nl

Telefoon

0223 - 23 99 90

Exclusive Gym Den Helder