Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING EXCLUSIVE GYM

 

Exclusive Gym vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@exclusivegym.nl

 

Artikel 1. Wie zijn wij?

Exclusive Gym is een V.O.F., gevestigd te (1785 AG) Den Helder aan de Industrieweg 14D. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 82611440. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2. Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

 

Wij verwerken je naam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan het intakeformulier dat wij jou voorafgaand aan ons traject laten invullen en ondertekenen waarin onder andere jouw gezondheidssituatie naar voren komt. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 1 jaar na het einde van onze overeenkomst.

 

Om jouw bestelling te beheren zullen wij jouw naam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis, betalingsgegevens, correspondentie en gegevens uit jouw dossier tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

 

In jouw dossier verwerken wij met jouw expliciete toestemming alle gegevens die voor ons noodzakelijk zijn om te weten om jou de meest optimale trainings- en voedingsschema’s en advies geldend voor jouw situatie te kunnen verschaffen. Wij verwerken hiervoor jouw naam, gezondheidsgegevens die van belang zijn voor het correct en veilig uitvoeren van trainingen, trainingsresultaten, metingen, training observaties, voor en na foto’s en beeldmateriaal tijdens trainingen om jouw resultaten te kunnen verbeteren. Deze foto’s kunnen wij, tenzij jij hier bezwaar tegen maakt, ook op onze social media accounts plaatsen. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na onze overeenkomst. Wanneer jij enkele gegevens eerder verwijderd wilt zien, kun jij hiertoe een verzoek indienen.

 

Wij vinden het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. Voor ons CRM systeem slaan wij dan ook jouw naam, klantnummer, e-mail, telefoonnummer, bestelgeschiedenis en correspondentie op. Om jou af en toe een kaartje te kunnen sturen verwerken wij tevens je adres wanneer jij hier toestemming voor hebt gegeven. Wij zullen deze gegevens niet verwijderen, tenzij jij hier een verzoek toe indient.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam of die van jouw contactpersoon, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, afgenomen dienst, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren.

 

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, klantnummer, e-mail, telefoonnummer, factuurnummer, betreffende dienst of product en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten toevoegen in het klantenbestand en tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst bewaren.

 

Exclusive Gym heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

 

Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

 

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam en inhoud van jouw bericht. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang en zullen wij verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor onze bedrijfsvoering of jij hier een verzoek toe doet.

 

Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam, adres, e-mail en telefoonnummer. Wanneer jij het contactformulier invult wordt daarmee tevens jouw IP-adres zichtbaar. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

 

Artikel 3. Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

 

 

 

Artikel 4. Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

 

Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Exclusive Gym om jouw gegevens in te zien.
Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

 

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@exclusivegym.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

 

Artikel 5. Wie ontvangen jouw gegevens?

Exclusive Gym zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6. Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@exclusivegym.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

 

REGLEMENT CAMERATOEZICHT EXCLUSIVE GYM 

 

 1. AARD VAN HET CAMERATOEZICHT

1.1 Exclusive Gym hanteert cameratoezicht ten behoeve van: 

* toegangscontrole van het gebouw van Exclusive Gym; 
* bewaking en beveiliging van goederen en personen aanwezig in het gebouw van Exclusive Gym; 
* preventie en registratie van overlast, zoals vandalisme en geweld jegens personen; 
* bewaking van goederen aanwezig in het gebouw van Exclusive Gym; 

 
1.2 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan: 
* camerabeelden van het gebouw en terrein en de zich daarin en daarop bevindende personen en zaken, waarover de zorg van Exclusive Gym zich uitstrekt; 
* gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camerabeelden zijn gemaakt. 

 

 1. TRANSPARANTIE CAMERA’S
  2.1 Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s. 
  2.2 Exclusive Gym is transparant over het gebruik van camera’s.  

2.3 In kleedkamers en toiletten van de gym hangen geen camera’s. 

 

 1. UITVOERING VAN HET CAMERATOEZICHT 
  3.1 Het beleid aangaande het cameratoezicht wordt in de praktijk uitgevoerd door de directie van Exclusive Gym. Incidenteel wordt een derde ingeschakeld voor het vastleggen of monitoren van camerabeelden. 

 

 1. BEWAARTERMIJN VAN BEELDEN
  4.1 Camerabeelden worden maximaal 72 uur bewaard, tenzij langer nodig voor de afhandeling van een geconstateerd incident.  

 

 1. TOEGANG EN BEVEILIGING VAN BEELDEN 
  5.1 De directie van Exclusive Gym heeft adequate maatregelen genomen ter beveiliging van ongeautoriseerde toegang of misbruik van opgeslagen camerabeelden. 
  5.2 De personen die beelden mogen terugkijken, zijn expliciet aan geheimhouding gebonden. Toegang tot de beelden is met een wachtwoord beveiligd. 

 

 1. INZAGE, KOPIEEN, VERWIJDERING OF AFSCHERMING VAN CAMERABEELDEN 

6.1 Een gespecificeerd verzoek van betrokkene tot inzage en kopieën van camerabeelden met daarin opgenomen de betreffende dag, tijdsperiode en locatie kan worden ingediend bij de directie van Exclusive Gym.  
6.2 Een verzoek van betrokkene tot verwijdering of afscherming van de camerabeelden kan worden verzocht indien de camerabeelden voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.  
6.3 Het verzoek kan worden geweigerd indien door de inzage de privacy belangen van andere personen worden geschaad. 

 

 1. AFGIFTE VAN CAMERABEELDEN
  7.1 Opgenomen camerabeelden worden uitsluitend aan een bevoegd overheidsorgaan verstrekt wanneer daartoe een wettig gegeven (in principe schriftelijk) bevel van het betreffende overheidsorgaan is ontvangen, of wanneer een andere wettelijke regeling Exclusive Gym hiertoe verplicht. 
  7.2 Geen inzage wordt verstrekt aan private partijen, behalve wanneer zij zelf in beeld zijn.  

 

 1. 8. KLACHTEN, VRAGEN EN VERZOEKEN

8.1 Klachten en vragen over de toepassing van het cameratoezicht en over het gedrag van hierbij betrokken medewerkers evenals verzoeken van betrokkenen tot inzage, kopieën, verwijdering of afscherming kunnen worden ingediend bij Exclusive Gym via info@exclusivegym.nl  

8.2 Binnen uiterlijk 4 weken na ontvangst van de vraag of klacht zal een reactie worden gegeven. 
8.3 In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist Exclusive Gym. 

 

 

Volg ons op instagram

Exclusive Gym

Industrieweg 14D
1785AG Den Helder

KvK 82611440

Openings- tijden

Alleen op afspraak

E-mail

info@exclusivegym.nl

Telefoon

0223 - 23 99 90

Exclusive Gym Den Helder